วไลพรรณ ปึงพิพัฒน์ตระกูล.

สูตรสำเร็จการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ = Blueprints for essay writing in English / Blueprints for essay writing in English วไลพรรณ ปึงพิพัฒน์ตระกูล. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. - 189 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

สารบัญ : Background -- Key elements in writing dimensions -- From paragraphs to an essay -- Types of academic essays -- Writing quality.

160825

9789740333623


ความเรียง.
ภาษาอังกฤษ--การเขียน.
ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา.

428.2 / ว197ส 2558