วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์.

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม กลยุทธ์ ประเมิน ควบคุม และจัดการ / วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์. - กรุงเทพฯ : เบสท์ กราฟฟิค เพรส, 2557. - 735 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

สารบัญ : ปรัชญา องค์กร และบทบาทหน้าที่ -- อันตรายในสิ่งแวดล้อมการทำงานและผลกระทบต่อสุขภาพ -- ค่าขีดจำกัดการสัมผัสสารเคมีในการทำงาน กฎหมาย และมาตรฐานเสนอแนะ -- หลักการ กลยุทธ์ในการประเมิน และการประเมินความเสี่ยง -- เครื่องดูดอากาศและการปรับเทียบความถูกต้อง -- หลักการ อุปกรณ์ และวิธีการเก็บตัวอย่างอากาศ-อนุภาค -- หลักการ อุปกรณ์ และการเก็บตัวอย่างอากาศ-ก๊าซและไอระเหย -- เครื่องมือและอุปกรณ์อ่านค่าโดยตรงสำหรับก๊าซและไอระเหย -- การวิเคราะห์ทางสถิติของข้อมูลผลการตรวจวัดการสัมผัสสารเคมี -- เสียง -- ความร้อน -- แสง รังสีเหนือม่วงและรังสีใต้แดง -- หลักการ อุปกรณ์ และการเก็บตัวอย่าง-จุลชีพ.

160823

9786162795510


อาชีวอนามัย--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
อาชีวอนามัย--ตำรา.
อาชีวอนามัย--มาตรฐาน.

613.62 / ว115ส 2557