เบเคอร์, คริส.

ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย / คริส เบเคอร์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2559. - 415 หน้า : ภาพประกอบ.

ฉบับปรับปรุงเป็นภาษาไทยจาก " A history of thailand"

สารบัญ : ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย -- การเปลี่ยนผ่านของระบอบดั้งเดิมทศวรรษ 2320 ถึงทศวรรษ 2400 -- การปฏิรูปทศวรรษ 2400 ถึงทศวรรษ 2450 -- ชาวนา พ่อค้า และข้าราชการ ทศวรรษ 2410 ถึงทศวรรษ 2470 -- ชาตินิยมหลายมิติ ทศวรรษ 2450 ถึงทศวรรษ 2480 -- สมัยอเมริกันและพัฒนาการ ทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 2510 -- อุดมการณ์หลากหลาย ทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 2510 -- โลกาภิวัฒน์และสังคมมวลชน -- การเมือง จาก พ.ศ. 2519.

140813

9789740212652


ไทย--การเมืองและการปกครอง.
ไทย--ประวัติศาสตร์.
ไทย--ภาวะสังคม.

959.3 / บ551ป 2559