พรศิริ เสนากัสป์.

การปรับบทบาทองค์กรชาวนาให้ยั่งยืน / พรศิริ เสนากัสป์ และปริญญา เชื้อชูชาติ. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2558. - 60 หน้า : ภาพประกอบ (สี).

สารบัญ : ข้าว ชาวนา และองค์กรชาวนา -- แนวคิด ทฤษฎี การพัฒนาองค์กรชาวนา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง -- การปรับบทบาทองค์กรชาวนาให้เข้มแข็งและยั่งยืน -- บทส่งท้าย.

160531

9786163581211


ชาวนา--การรวมกลุ่ม.
ชาวนา--ไทย.

305.963 / พ178ก 2558