พิศาล มุกดารัศมี.

การศึกษาแนงคิดในการสร้างสถาบันทางการเมืองและกระบวนการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ผู้นำมีคุณธรรมและผลเมืองมีความเข้มแข็ง / พิศาล มุกดารัศมี. - กรุงเทพฯ : เอ.พี.กราฟิค ดีไซน์และการพิมพ์, 2558. - 206 หน้า.

สนับสนุนโดยสถาบันพระปกเกล้า

160120

9789744498656


การเมืองภาคปฏิบัติ.


ไทย--การเมืองและการปกครอง.

351.593 / พ382ก 2558