สุจริต คูณธนกุลวงศ์.

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการวางแผนบริหารจัดการน้ำของไทย / สุจริต คูณธนกุลวงศ์. - กรุงเทพฯ : หน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. - 1 เล่ม (ไม่เรียงเลขหน้า) : ภาพประกอบ (สี), แผนที่, ตาราง.

สารบัญ : สถานภาพน้ำของประเทศไทย -- สถานะความมั่นคงด้านน้ำของไทย -- สภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย --การประเมินผลกระทบ และความเปราะบาง -- แนวทางการปรับตัว -- กรณตัวอย่างของการศึกษาผลกระทบ -- การวางแผนน้ำต่อไปในอนาคต -- บทสรุป -- กิตติกรรมประกาศ -- เอกสารอ้างอิง -- คำถามท้ายบท -- ภาคผนวก -- ประวัติผู้เขียน.

160112

9786165519632


การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก.
การจัดการน้ำ--ไทย.

333.911 / ส427ก 2558