ชัชพล ไชยพร.

พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์ / ผู้เรียบเรียง ชัชพล ไชยพร และศิรธัช ศิริชุมแสง. - กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, 2558. - 255 หน้า : ภาพประกอบ (สี).

เนื้อเรื่องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

สารบัญ : ความเบื้องต้น -- อักษรพระปรมาภิไธย ภปร -- ธงไตรรงค์ -- ประเทศที่ปกครองโดยพระมหากษัตริย์เป็นประมุข -- พระราชสถานะตามรัฐธรรมนูญ -- พระราชมัญญา -- ปริญญากิตติมศักดิ์และสมาชิกกิตติมศักดิ์ -- สิทธิบัตรและรางวัล.

9786162352270


ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- --ผลงาน.

923.1593 / ช112พ 2558