ธนกร ราชพิลา.

การแปรรูปอาหาร 2 = Food processing II / Food processing II ธนกร ราชพิลา. - สกลนคร : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2558. - 475 หน้า.

สารบัญ : บทนำ -- สารปรุงแต่งสี กลิ่น และสารเพิ่มรสชาติ -- การปรับปรุงเนื้อสัมผัส -- บรรจุภัณฑ์อาหารแบบฉลาด -- การใช้เอนไซม์ในการแปรรูปอาหาร -- เทคโนโลยีการถนอมอาหารแบบผสมผสาน -- การใช้อินฟราเรด -- การใช้ความดันสูง -- การให้ความร้อนโดยความต้านทานไฟฟ้า ฯลฯ

151027

9786163941435


อาหาร--การเก็บและถนอม.

664.028 / ธ151ก 2558