36 พรรษา สมเด็จพระเทพฯของเรา / โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และธนาคารกรุงเทพ - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2534 - 231 หน้า : ภาพประกอบ

9745967297


เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498 -

929.7 / ท56ส