จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศีริ.

คู่มือจัดการท่องเที่ยววัฒนธรรมแหล่งมรดกโลกสุโขทัย, = Sukhothai handbook / Sukhothai handbook จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศีริ และจุฬวดี สันทัด. - ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558. - 131หน้า : ภาพประกอบ (สี).

150923

9786163822505


การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม--สุโขทัย.
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน--สุโขทัย.


สุโขทัย--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

915.93 / จ244ค 2558