การเตรียมทรัพยากรห้องสมุดเพื่อให้บริการ / สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558. - 87 หน้า : ภาพประกอบ(สี). - หนังสื่อชุดส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการห้องสมุดโรงเรียน : 2. .

150923

9786163723130


ห้องสมุด--งานเทคนิค.
ห้องสมุดโรงเรียน.

027.8 / ค1311ก 2558