เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม.

อนาคตเกษตรกรรมไทย / เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม - เชียงใหม่ : แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557. - 150 หน้า : ภาพประกอบ (สี), ตาราง. - หนังสือชุดสู่อนาคตไทย. .

บรรณานุกรม : หน้า 138-150.

สารบัญ : ตอนที่ 1 ความสำเร็จที่แล้วมา -- ตอนที่ 2 พัฒนาการและรูปแบบที่หลากหลายของเกษตรกรรมไทย -- ตอนที่ 3 ผลกระทบจากการดำเนินนโยบายของรัฐ -- ตอนที่ 4 เกษตรกรรมไทยในอนาคต.

150825

9786167790428


เกษตรกรรม--ไทย.

630.9593 / บ532อ 2557