"ท้องไม่พร้อม" แนวทางการปรึกษาทางเลือก / มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.). - กรุงเทพฯ : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.), 2558. - 129 หน้า.

สารบัญ : ท้องไม่พร้อม มองอย่างมืออาชีพ - เข้าใจและเท่าทันเรื่องท้องไม่พร้อม ในสังคมไทย -- การปรึกษาทางเลือก -- ทางเลือกเพื่อการแก้ไขปัญหา.

150806

9786169230625


การคลอด.
สูติศาสตร์.

618.2 / ส172ท 2558