111 ชีวิต ปรัชญา ศิลปินแห่งชาติ / หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. - กรุงเทพฯ : หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2557. - 120 หน้า : ภาพประกอบ (สี).

สารบัญ : สมเด็หออัครศิลปิน -- กมล ทัศนาญชลี -- กรีพงศ์ เทียมเศวต -- กัณหา เคียงศิริ -- เกียรติศดิ์ ชานนนารถ ฯลฯ.

150724

9786765432832


ศิลปินแห่งชาติ.

927.593 / ส126ร 2557