คู่มือการประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) / กรมวิชาการ - กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2533 - 233 หน้า

9741007752


การศึกษาขั้นมัธยม--หลักสูตร.

การประเมินผลการเรียน. มัธยมศึกษา.

373.19 / ก176ค