สรุปรายงานผลงานวิจัยพืชไร่ 2535 สถาบันวิจัยพืชไร่ - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2537 - 90 หน้า : ภาพประกอบ

9747621991


พืชไร่--วิจัย.
สถาบันวิจัยพืชไร่--รายงาน.

635 / ก17ส