เฟรดริค, เทอรี่ แอล.

Easy english news , the secoend year : ชาวภาษาอังกฤษอ่านง่าย ปีสอง / ชาวภาษาอังกฤษอ่านง่าย ปีสอง เทอรี่ แอล. เฟรดริค ; สุนีย์ แคนยุกต์, แปล. - กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2553. - 287 หน้า : ภาพประกอบ + ซีดี-รอม.

สารบัญ : January - December.

150621

9786167061665


ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา.

428 / ฟ574อ 2553