บาร์เร็ต, จิม.

คู่มือทดสอบความถนัด = The aptitude test workbook / The aptitude test workbook จิม บาร์เร็ต ; รัชนี เอนกพีระศักดิ์, แปล. - กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2553. - 208 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : ทดสอบเรื่องคำ -- ทดสอบเรื่องตัวเลข - ทดสอบการรับรู้ -- ทดสอบมิติ -- ทดสอบทักษะการใช้งาน -- การแปรผลการทดสอบที่คุณทำมาท้ังหมด.

150619

9786165156165


การวัดความถนัดทางการเรียน--แบบทดสอบ.
บุคลิกภาพ--แบบทดสอบ.

153.94 / บ275ค 2553