จุลชีพ ชินวรรโณ.

สยาม รัสเซีย ไทย การทูตการเมือง การเมืองการทูต อดีต ปัจจุบัน อนาคต / จุลชีพ ชินวรรโณ. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556. - 125 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : การทูตการเมืองระหว่างสยามกับจักรววรดิรัสเซียในอดีต-ภูมิหลัง -- การเมืองการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหภาพโซเวียต -- การเมืองและการทูตระหว่างประเทศไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย -- ความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมระหว่างไทยและรัสเซียในศตวรรษที่ 21 ฯลฯ.

150619

9786163140609


ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--รัสเซีย.
ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--สหภาพโซเวียด.
รัสเซีย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ไทย.
สหภาพโซเวียด--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ไทย.

327.593047 / จ472ส 2556