สุดาพร กุณฑลบุตร.

หลักการตลาด สมัยใหม่ = Modern principle of marketing / Modern principle of marketing สุดาพร กุณฑลบุตร. - พิมพ์ครั้งที่ 5. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. - 308 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : ความรู้ทั่วไปทางการตลาด -- สภาพแวดล้อมทางการตลาด -- ข้อมูลทางการตลาด -- พฤติกรรมผู้บริโภค -- การแบ่งส่วนตลาด -- ส่วนผสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ -- ส่วนผสมทางการตลาด การบริหารผลิตภัณฑ์ -- การบริหารราคา -- ช่องทางการจำหน่าย - การจัดจำหน่ายและการขนส่งสินค้า -- การส่งเสริมการตลาด -- การตลาดระหว่างประเทศ.

150617

9786163744289


การตลาด.
การตลาดเพื่อการส่งออก.

658.8 / ส442ห 2557