นพดล นันทสุขเกษม.

พิชิตข้อสอบภาษาจีน 3 ฉบับสำนวนจีน / นพดล นันทสุขเกษม. - สมุทรปราการ : ปสันน์ บุ๊ค, 2557. - 240 หน้า.

สารบัญ : บทนำ -- สำนวน -- เฉลยแบบฝึกหัด.

150615

9786169128137


ภาษาจีน--การใช้ภาษา.

495.1 / น164พ 2557