สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ.

3 มิติ ทัศนียภาพ / Three-dimensional perspective สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2557. - 90 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง -- ทฤษฎีการออกแบบ -- การเขียนแบบทัศนียภาพ 1 จุด -- การเขียนทัศนียภาพ 2 จุด -- การเขียนทัศนียภาพ 3 จุด.

150612

9786165382274


การออกแบบ.
ทัศนียภาพ.

745 / ส142ส 2557