สมเกียรติ เชวงกิจวณิช.

การสอนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น สอนอย่างไรให้นักเรียนไทยใช้เป็น / สมเกียรติ เชวงกิจวณิช และสุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557. - 117 หน้า.

สารบัญ : ไวยากรณ์คืออะไร -- การสอนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นแก่ผู้เรียนชาวไทย -- แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการสอนไวยากรณ์ -- การฝึกไวยากรณ์ -- การวิจัยเพื่อการเรียนการสอน.

150610

9786163141033


ภาษาญี่ปุ่น--ไวยากรณ์.

495.65 / ส1661ก 2557