อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา.

คำเรียกชื่อพืชแบบพื้นบ้านไทย : การศึกษาเชิงภาษาศาสตร์พฤกษศาสตร์ชาติพันธุ์ = Thai folk plant names : a study in ethno-botanical linguistics / Thai folk plant names : a study in ethno-botanical linguistics อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. - 244 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : แนวคิดพื้นฐานในการศึกษาคำเรียกชื่อพืช -- โครงสร้างภาษาคำเรียกชื่อพืชแบบพื้นบ้านไทย -- การจัดจำพวกพืชแบบอนุกรมวิธานพื้นบ้านไทย -- การสื่อความหมายและมโนทัศน์ในคำเรียกชื่อพืชแบบพื้นบ้านไทย -- ภาษาชาติพันธุ์ไทและการแปรของคำเรียกชื่อพืชแบบพื้นบ้านไทย.

150610

9789740332749


ชาติพันธุ์วิทยา.
พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน.
ภาษาศาสตร์.

415.9 / อ113ค 2557