คณาธิป ทองรวีวงศ์.

กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว / คณาธิป ทองรวีวงศ์. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2558. - 686 หน้า.

สารบัญ : บทนำ -- แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว -- การกำหนดขอบเขตของ "กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว" -- ความตกลงระหว่างประเทศและนโยบายของรัฐด้านการท่องเที่ยว -- กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- กฎหมายเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว : การเข้าเมืองและหนังสือเดินทาง -- กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยว -- กฎหมายเกี่ยวกับมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว ฯลฯ.

150610

9789742036096


การท่องเที่ยว--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
มัคคุเทศก์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

343.07891 / ค142ก 2558