มาเกรตตา, โจแอน.

หลักคิดเรื่องกลยุทธ์และการแข่งขัน / โจแอน มาเกรตตา ; ณัฐยา สินตระการผล, แปล. - กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2557. - 328 หน้า.

สารบัญ : ส่วนที่ 1 การแข่งขันคืออะไร -- ส่วนที่ 2 กลยุทธ์คืออะไร.

150527

9789744143068


การตลาด.

658.8 / ม251ห 2557