คู่มือการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม / จันทร์นวล รัตรสาร, ผู้แปล. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557. - 508 หน้า : ภาพประกอบ (สี), แผนภูมิ.

สารบัญ : พื้นฐานการผลิตน้ำนม -- เคมีวิทยาของนม -- วิทยาศาสตร์การไหล -- จุลชีววิทยา -- การจัดเก็บและรับน้ำนม -- องค์ประกอบต่างๆ ในกระบวนการผลิตนม -- เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน -- เครื่องแยกแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางและการปรับมาตรฐานไขมันนม -- การทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน -- เครื่องกรองด้วยเยื่อกรอง -- เครื่องทำระเหย -- เครื่องแยกอากาศ -- ปั๊ม -- ท่อ วาล์ว และการติดตั้ง -- ถังบรรจุ -- การควบคุมกระบวนการผลิต -- ระบบบริการต่างๆ -- การออกแบบสายการผลิต -- ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอไรซ์ -- นมที่เก็บได้นาน -- การผลิตเชื้อและหัวเชื้อ -- ผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยว -- ผลิตภัณฑ์นมและเนยทาขนมปัง -- ไขมันนมปราศจากน้ำ และน้ำมันเนย -- เนยแข็ง -- การแปรรูปทรงหางนม -- นมข้น -- นมผง และเวย์ผง -- นมคืนรูป -- ไอศกรีม -- เคซีน -- การทำความสะอาดอุปกรณ์ผลิตนม -- น้ำเสียและน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมนม.

150427

9786169207504


นมเปรี้ยว.
นมโค--การผลิต.
นมผง.
น้ำนม.
ผลิตภัณฑ์นม.
อุตสาหกรรมนมเนย.

637.1 / ค416 2557