สุวรรณา โชคประจักษ์ชัด.

FQ ฉลาดร่วมแบบครอบครัว / สุวรรณา โชคประจักษ์ชัด. - กรุงเทพฯ : แปลนพริ้นติ้ง, 2554. - 255 หน้า. - หนังสือชุด ครูคนแรก. .

สารบัญ : บ้านภายในฉลาดเห็น -- ดวงดาวฉลาดมีป้าหมาย -- ดอกไม้ ฉลาดละวาง -- หัวใจ ฉลาดให้และเห็น -- เมล็ดพันธุ์ ฉลาดบ่มเพาะ -- ปลา ฉลาดใช้แรง -- มือ ฉลาดตอบสนอง -- บทสรุป.

150323

9786169007296


ครอบครัว--แง่จิตวิทยา.

306.85 / ส477อ 2554