วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์.

ตำราการออกแบบโรงงานอาหาร / วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์. - กรุงเทพฯ : ไอ ปริ๊นท์, 2558. - 230 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : พื้นฐานการออกแบบโรงงานอาหาร -- การออกแบบอาคารโรงงานอาหาร -- การออกแบบถนนและบริเวณรับส่งสินค้าในโรงงานอาหาร -- ระบบสาธารณูปโภคและสุขาภิบาลในโรงงานอาหาร -- การออกแบบระบบท่อและวาล์วสำหรับโรงงานอาหาร ฯลฯ.

150302

9786163820792


โรงงาน--การออกแบบและการสร้าง.

624.18 / ว375ต 2558