วรรณี วิบูลย์สวัสดิ์.

พื้นถิ่นพื้นฐาน : มิติใหม่ของคติชนวิทยาและวิถีชีวิตสามัญ / โดย วรรณี วิบูลย์ ; แอนเดอร์สัน, บรรณาธิการ - กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2531 - 223 หน้า : ภาพประกอบ

9748350797


ไทย--ความเป็นอยู่และประเพณี.
คติชาวบ้าน.

คติชาวบ้าน. ศิลปวัฒนธรรม.

398 / ว177พ