พหุลักษณ์ทางการแพทย์กับสุขภาพในมิติสังคมวัฒนธรรม / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2549. - 391 หน้า.

สารบัญ : พหุลักษณ์ทางการแพทย์ : มุมมองมานุษยวิทยากับความหลากหลายของวัฒนธรรมสุขภาพ / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ -- การแพทย์และการสาธารณสุขในประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย : จากวาทกรรมชนชั้นนำสู่การตอบโต้การครอบงำอำนาจ / ชาติชาย มุกสง -- ทรงเจ้าเข้าผีในวัฒนธรรมสุขภาพไทย / พัฒนา กิติอาษา -- การทำศัลยกรรมใบหน้าของผู้หญิงไทย : ความงามกับการจัดการทางการแพทย์ / มัลลิกา มัติโก -- ระบบเครือญาติ วัฒนธรรมอุปถัมภ์ กลไกชุมชนในการจัดการปัญหาเอดส์ / มธุรส ศิริสถิตย์กุล.

150113

9749414802


การแพทย์กับสังคม.
ชาติพันธุ์วิทยา--ไทย.
มานุษยวิทยาการแพทย์--ไทย.

306.461 / พ194 2549