เก่งอังกฤษ พิชิต Grammar ฉบับการ์ตูน / ทีม Life Balance. - กรุงเทพฯ : อินส์พัล, 2557. - 343 หน้า : ภาพประกอบ (สี).

สารบัญ : ส่วนที่ 1 คำนำหน้านาม -- ส่วนที่ 2 คำนาม -- ส่วนที่ 3 คำสรรพนาม -- ส่วนที่ 4 คำคุณศัพท์ -- ส่วนที่ 5 คำกริยาวิเศษณ์ -- ส่วนที่ 6 คำกริยาแท้ -- ส่วนที่ 7 คำกริยาไม่แท้ -- ส่วนที่ 8 คำกริยาหลัก -- ส่วนที่ 9 กริยาที่มีกรรมรองรับ -- ส่วนที่ 10 ประโยค -- ส่วนที่ 11 คำเชื่อม -- ส่วนที่ 12 คำบุพบท.

141222

9786167676807


ภาษาอังกฤษ--ไวยากรณ์.

425 / ท36ก 2557