ฉลาด จันทรสมบัติ.

นักการเมืองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม / ฉลาด จันทรสมบัติ. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2557. - 62 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่.

สารบัญ : บทที่ บทนำ -- บทที่ 2 ข้อมูลบริบทของจังหวัด -- บทที่ 3 ผลการศึกษา -- บทที่ 4 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ -- บรรณานุกรม -- ภาคผนวก -- ประวัติผู้วิจัย.

141202

9789744497697


นักการเมือง--มหาสารคาม.


ไทย--การเมืองและการปกครอง.

923.2593 / ฉ172น 2555