ณัฐพงศ์ บุญเหลือ.

นักการเมืองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี / ณัฐพงศ์ บุญเหลือ. - กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2556. - 286 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น ; เล่มที่ 32. .

สารบัญ : บทนำ -- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสุพรรณบุรี การทบทวนเอกสารทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง -- ประวัติและพัฒนาการของนักการเมืองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี -- นักการเมืองถิ่นสุพรรณบุรี -- บทสรุปและข้อเสนอแนะ.

141119

9789744497079


ไทย--การเมืองและการปกครอง.
นักการเมือง--สุพรรณบุรี.

324.22 / ณ113น 2556