อารีนา เลิศแสนพร.

นักการเมืองถิ่นจังหวัดระยอง / อารีนา เลิศแสนพร. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2557. - 304 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น ; เล่มที่ 37. .

สารบัญ : คำนำผู้แต่ง -- บทคัดย่อ -- บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด -- บทที่ 3 แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง -- บทที่ 4 นักการเมืองถิ่นจังหวัดระยอง -- บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ -- บรรณานุกรม -- ภาคผนวก -- ประวัติผู้แต่ง.

141112

9789744497710


นักการเมือง--ระยอง.


ไทย--การเมืองและการปกครอง.

923.2593 / อ273น 2557