คะนอง พิลุน.

นักการเมืองถิ่นจังหวัดจันทบุรี / คะนอง พิลุน. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2557. - 244 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น ; เล่มที่ 36. .

สารบัญ : คำนำ -- บทคัดย่อ -- บทที่ 1 บทนำ : การศึกษา "การเมืองถิ่น" และ "นักการเมืองถิ่น" -- บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง -- บทที่ 3 ข้อมูลนักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี -- บทที่ 4 สรุปอภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ -- บรรณษนุกรม -- ภาคผนวก.

141112

9789744497703


ไทย--การเมืองและการปกครอง.
นักการเมือง--จันทบุรี.

923.2593 / ค115น 2557