นวอร แจ่มขำ.

Mac OS X Mavericks ฉบับสมบูรณ์ / นวอร แจ่มขำ และพิจาริณี สวัสดินันทน์. - กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2557. - 472 หน้า : ภาพประกอบ (สี).

สารบัญ : Chapter 1 รู้จักกับ Mac OS -- Chapter 2 ต้อนรับน้องใหม่ Mac OS X Mavericks -- Chapter 3 จัดการกับไฟล์และโฟลเดอร์ -- Chapter 4 ปรับตั้งค่า System Preferences -- Chapter 5 รู้จักและใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน -- Chapter 6 ท่องอินเทอร์เน็ตด้วย Safari -- Chapter 7 รับส่งอีเมลด้วย Mail -- Chapter 8 ดูแผนที่และค้นหาเส้นทางด้วย Maps -- Chapter 9 iTunes ศูนย์กลางความบันเทิง และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ -- Chapter 10 iBooks ห้องสมุดออนไลน์ ฯลฯ.

141110

9786162044984


Mac OS.
ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์)

005.446 / น179ม 2557