รัตนสุดา ปุณณะหิตานนท์.

การวิจัยการโฆษณา = Advertising research / Advertising research รัตนสุดา ปุณณะหิตานนท์. - ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2557. - 228 หน้า.

สารบัญ : การวิจัยการโฆษณา -- ประเภทของการวิจัย -- แนวคิดและกรอบแนวคิดทางการวิจัย -- การทบทวนวรรณกรรม -- การออกแบบการวิจัย -- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง -- การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย -- การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย -- การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย -- การรายงานผลการวิจัย -- การวิจัยในธุรกิจโฆษณา -- จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติสำหรับนักวิจัยการโฆษณา.

141106

9786163612939


โฆษณา--วิจัย.

659.1072 / ร114ก 2557