ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล.

หลักการตลาด = Principles of marketing / Principles of marketing ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล. - กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2557. - 297 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : แนวความคิดโดยทั่วไปทางการตลาด -- การแบ่งส่วนตลาดและการกำหนดตลาดเป้าหมาย -- ตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค -- แนวความคิดการวางแผนผลิตภัณฑ์ -- ช่องทางการจัดจำหน่ายและการแจกจ่ายตัวสินค้า -- ราคาและกลยุทธ์ในการกำหนดราคา -- การส่งเสริมการตลาดและการสื่อสารการตลาด -- การโฆษณา -- การส่งเสริมการขายและการเผยแพร่ข่าวสาร -- การขยายโดยบุคคล -- ระบบข่าวสารและการวิจัยตลาด.

141105

9786165089166


การตลาด.

658.8 / ศ462ห 2557