ปราโมทย์ ปาโมชฺโช.

ดูจิตเพื่อรู้แจ้ง / ปราโมทย์ ปาโมชฺโช - กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557. - 119 หน้า.

สารบัญ : หัดดูสภาวธรรมตามความเป็นจริง -- การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด -- อิสรภาพใจ -- จิตตื่น -- ความรู้สึกตัว กุญแจของการปฏิบัติ.

141013

9786163876850


ธรรมะ.
พุทธศาสนา--คำสอน.

294.32 / ป172ด 2557