วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

3 พ.ร.บ. พิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2556) / หลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาฎีกา พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ พ.ศ. 2553 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม แก้ไขเพิ่มเติมปี 2555 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงฯ. วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์. - กรุงเทพฯ : Jurisprudence group, 2556. - 352 หน้า.

หลักกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญ ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ -- หลักกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญ ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม -- หลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญ ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวง บทบัญญัติ 3 พ.ร.บ. -- พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีการพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 -- พระธรรมนูญศาลยุติธรรม -- ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวง และวิธีพิจารณาความอาญาใรศาลแขวง พ.ศ.2599.

141010

9786163216618


กฎหมายแพ่งและพาณิชย์--ครอบครัว.
ธรรมนูญศาลยุติธรรม--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
ธรรมนูญศาลยุติธรรม.
ศาล--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
ศาลแขวง--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
ศาลแขวง.
ศาลคดีเด็กและเยาวชน--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
ศาลคดีเด็กและเยาวชน.

345.081 / ว352ส 2556