ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ.

ก้าวพ้นปัญหา...สู้ข้อตกลงด้วยกระบวนการกลุ่ม / ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ และอธิษฐาน์ คงทรัพย์. - นครปฐม : เบสท์ กราฟฟิค เพรส, 2556. - 173 หน้า : ภาพประกอบ (สี).

สารบัญ : กระบวนการกลุ่ม : แนวคิดและองค์กระกอบ -- ขั้นตอนการจัดกระบวนการกลุ่ม -- ทักษะการจัดกระบวนการกลุ่ม -- เครื่องมือ กิจกรรมและเกม.

140918

6162793834


การทำงานเป็นทีม.

กระบวนการกลุ่ม.

150.19 / ด172ก 2556