ดูเปร่, เบน.

50 คำตอบที่บอกว่าโลกคิดอะไร = 50 big ideas you really need to know / 50 big ideas you really need to know เบน ดูเปร่ ; สุริยา นภาพร, แปล. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556. - 294 หน้า

สารบัญ : ปรัชญา -- ศาสนา -- การเมือง -- เศรษฐศาสตร์ -- ศิลปะ -- วิทยาศาสตร์.

140915

9786163873521


ความคิดและการคิด.
ปรัชญา.
ปรัชญาเปรียบเทียบ.

121.4 / ด415ห 2556