ชยันต์ พิเชียรสุนทร.

คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 1 : น้ำกระสายยา / ชยันต์ พิเชียรสุนทร และวิเชียร จีรวงส์. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556. - 94 หน้า : ภาพประกอบ (สี).

สารบัญ : ความนำเรื่องน้ำกระสายยา -- ตำราพระโอสถพระนารายณ์ -- น้ำกระสายยาที่ใช้ในตำราพระโอสถพระนารายณ์.

140827

9789742474546


ยาแผนโบราณ.
ยาสมุนไพร.

615.11593 / ช1611ค 2556