104 ปี ธรรมวิพากษ์ หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ / มูลนิธิหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ. - อุบลราชธานี : หจก.อุบลกิจออฟเชทการพิมพ์, 2555. - 512 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : สติ -- ธาตุรู้ -- หยุดแล้วดูตัวเอง -- รู้ -- อนัตตา -- ละกิเลสด้วยปัญญา -- อาการ 12 ของอริยสัจ -- ตัณหา -- ที่มาของข้อบังคับ -- ความรู้ตัว -- บาทฐานของการปฏิบัติ -- ปัจจุบันธรรม -- อายตนะกับจิต -- ลมหายใจกับการกำหนด -- กระบวนการเกิด -- อารมณ์ -- ความไม่ประมาท -- ใจเป็นสมบัติ -- การปฏิบัติกับตำรา -- พระนักปฏิบัติ ฯลฯ.

140725


มหาปุญฺโญ--ภิกขุ.
สงฆ์--ชีวประวัติ.

922.943 / ม192 2555