สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : พระธรรมนูญศาลยุติธรรม แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2556 / สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ และเผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล. - กรุงเทพฯ : หจก. เจริญรัฐการพิมพ์, 2556. - 260 หน้า.

สารบัญ : ภาค 1 บททั่วไป -- ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น - ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา -- ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง -- พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 -- พระธรรมนูญศาลยุติธรรม.

140716

9786163357496


กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง.
ธรรมนูญศาลยุติธรรม.

347 / ส162ป 2556