จำรูญ ยาสมุทร.

อนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย / จำรูญ ยาสมุทร. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - เชียงใหม่ : หจก. เชียงใหม่โรงพิมพ์แสงศิลป์, 2555. - 125 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : บทนำ -- ประเภทและแหล่งขยะมูลฝอย -- ระบบการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย -- การจัดรูปงานเพื่อกำจัดขยะมูลฝอย -- การกำจัดขยะในชนบท -- การกำจัดขยะพวกมูลสัตว์ -- การกำจัดขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ -- การรีไซเคิลขยะ -- การวางแผนการจัดการขยะในเขตเมืองหลักของไทย.

140627

9786167669052


การกำจัดขยะ.
ขยะ--การจัดการ.

363.728 / จ217อ 2555