ส. สุทธิพันธ์.

100 พรรษา 100 พระจริยา สมเด็จพระสังฆราช / ส. สุทธิพันธ์. - กรุงเทพฯ : ธรรมสถาพร, 2556. - 181 หน้า : ภาพประกอบ (สี).

สารบัญ : 1 สังเขปพระประวัติ : พระชาติภูมิ -- การศึกษาเบื้องต้น -- สู่เพศบรรพชิต -- สมณศักดิ์และพระกรณียกิจ -- พระกรณียกิจพิเศษ -- การเผยแพร่พระพุทธศาสนา -- สิ้นพระชนน์ -- 2 ร้อยเรื่อง "สมเด็จพระสังฆราช" : ทรงพระเยาว์ -- พระกตัญญุตาธรรม -- ปราชญ์ปริยัติ วิริยะปฏิบัติ -- พระเมตตาแผ่ทั่วหล้า -- พระกรณียกิจ -- ผู้สำรวมในพระจริยวัตร -- กระเกียรติคุณในระดับสากล -- "สองราชา" ผู้ทรงธรรมาภรณ์ และพระบรมวงศานุวงศ์ -- สหธรรมิกและพระบูรพาจารย์ด้านกรรมฐาน.

140625

9786160011360


สมเด็จพระสังฆราช--ชีวประวัติ.

294.362 / ส184ร 2556