วิทยา อยู่สุข.

การระบายอากาศประยุกต์ = Applied ventilation / Applied ventilation วิทยา อยู่สุข. - กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554. - 388 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : หลักการระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม -- การระบายอากาศแบบธรรมชาติและการทำให้เจือจาง -- การระบายอากาศเฉพาะที่ -- พัดลมในงานการระบายอากาศ -- หลักการควบคุมมลพิษทางอากาศ -- การตรวจสอบระบบการระบายอากาศ -- การระบายอากาศเฉพาะงาน.

140602

9789741114023


โรงงาน--การระบายอากาศ.

697.92 / ว346ก 2554