แผนพัฒนาการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรม ระยะที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ - กรุงเทพฯ : กรม, 2533 - 271 หน้า : ตาราง - เอกสารการวิจัยทางการศึกษา ; อันดับที่ 118/2534 .


แผนการศึกษาแห่งชาติ.

379.593 / ก1711ผ